Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop.vos-oss.nl. Vos Oss Motoren geregistreed bij KvK KVK 17219617 Vestigingsnr. 000018221173 Obrechtstraat 23, 5344AT te Oss. Bereikbaar via info@vos-oss.nl of 0031-412-667722.

Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling betekent dat u de Algemene voorwaarden van Webshop.vos-oss.nl accepteert. Webshop.vos-oss.nl behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Webshop.vos-oss.nl.

Prijzen
Alle prijzen in de Webshop.vos-oss.nl webshop zijn in euro's, inclusief BTW en verzendkosten.
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding en/of overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen of economische ontwikkelingen dit noodzakelijk maken. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Betaling
Betalen kan online met IDeal of Paypal. Elke bestelling wordt pas geleverd na ontvangst van de betaling.

Bezorging
Alle artikelen worden in Nederland binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling bezorgd. Een bestelling van voor 13:00uur kan in het beste geval zelfs de volgende werkdag worden bezorgd. Mocht het voorkomen dat een artikel niet op voorraad is, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.Webshop.vos-oss.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van aangegeven levertijden.

Retourneren
Wilt u iets retourneren of omruilen dan stelt Webshop.vos-oss.nl het op prijs dat u hier voorafgaand via de e-mail melding van maakt. Bent u niet tevreden met uw bestelling of een deel daarvan, dan kunt u deze artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling retourneren. Na ontvangst van de retourzending zal Webshop.vos-oss.nl het betaalde bedrag van de ontvangen artikelen binnen 30 dagen terugstorten op uw bankrekening. Een Webshop.vos-oss.nl artikel wordt niet teruggenomen indien het is beschadigd of is gebruikt.

Aansprakelijkheid
Alle artikelen die in het assortiment van Webshop.vos-oss.nl zijn opgenomen voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Webshop.vos-oss.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Webshop.vos-oss.nl verkochte artikelen. Webshop.vos-oss.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Webshop.vos-oss.nl zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Webshop.vos-oss.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat webshop.vos-oss.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Webshop.vos-oss.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen, specificaties, omschrijvingen en condities etc. op de website van Webshop.vos-oss.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Toepasselijk recht en bevoegd rechter
Op deze Algemene voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Copyright
Copyright van de artikelen van deze website berust bij Webshop.vos-oss.nl. Webshop.vos-oss.nl staat het niet toe dat zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal wordt overgenomen, gepubliceerd, verveelvoudigd of voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Vragen
Webshop.vos-oss.nl hecht waarde aan klant tevredenheid. Heeft u vragen of klachten over de artikelen van Webshop.vos-oss.nl, dan worden wij daar graag van op de hoogte gebracht.